10 MAJA – wybieramy prezydenta Polski

0
Wybory prezydenckie 2015 odbędą się 10 maja. Obecny prezydent pełni urząd Bronisław Komorowski od 6 sierpnia 2010 roku. Jego kadencja zakończy się 6 sierpnia 2015 roku, z chwilą złożenia przysięgi przez nowo wybranego prezydenta.  OD GODZ. 7.00 DO GODZ. 21.00 czynne będą lokale wyborcze, w których społeczeństwo zadecyduje, kto obejmie funkcję Prezydenta RP. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50% głosów, to dwa tygodnie później(24 maja) odbędzie się druga tura wyborów.Prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

“Mamy konstytucyjny  obowiązek, i każdy z nas bez względu na to gdzie mieszka powinien wziąć udział w wyborach prezydenckich -jeżeli jest taka prawna możliwość”

Dariusz Adler – Konsul Generalny RP w Edynburgu

Obywatele polscy, przebywający w dniu wyborów za granicą, będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny polski paszport lub ważny polski dowód osobisty oraz zostaną wpisani, na podstawie zgłoszenia, do spisu wyborców sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy. Powyższy wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoby stale zamieszkałe w kraju, wyjeżdżające za granicę, mające zamiar wziąć udział w głosowaniu powinny zaopatrzyć się przed wyjazdem w zaświadczenie o prawie do głosowania. W nadchodzących wyborach prezydenckich po raz pierwszy w historii można będzie głosować korespondencyjnie i to już kilka dni przed wyborami.

Dotychczas głosować korespondencyjnie (a więc wysyłając kartę wyborczą pocztą) mogli tylko niepełnosprawni i osoby, które w czasie wyborów przebywały za granicą. Teraz głosowanie korespondencyjne jest dostępne dla każdego.

Warunkiem wzięcia udziału w wyborach w obwodach utworzonych za granicą jest zarejestrowanie się w spisie wyborców prowadzonym przez właściwego terytorialnie konsula RP (Po dokonaniu rejestracji u części osób w momencie sprawdzania statusu rejestracji wyświetla się komunikat “Wniosek zawiera błędy”. Prosimy o zignorowanie tej informacji i ponowne sprawdzenie po kilku dniach). Zgłoszenia można dokonać także telefonicznie, e-mailowo, telefaksem lub osobiście), lub przedstawienie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez urząd gminy lub konsula. Osoba zgłoszona do spisu wyborców może pobrać “Zaświadczenie o prawie do głosowania”(nie dotyczy osób głosujących korespondencyjnie). Dokument ten umożliwia oddanie głosu przed dowolną komisją wyborczą na całym świecie. W przypadku utraty “zaświadczenia” nie będzie możliwości otrzymania kolejnego ani oddania głosu w żaden inny sposób. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć najpóźniej do 8 maja (przez I turą wyborów). Zgłoszeń wyborców do spisu można dokonywać najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów tj. do 7 maja 2015 r. (czwartek). W przypadku wyborców zamierzających oddać głos korespondencyjnie termin zgłoszenia do spisu wyborców upływa 27 kwietnia 2015 r. (poniedziałek).

Wybór sposobu głosowania (osobiście lub korespondencyjnie), Obwodowej Komisji Wyborczej oraz wystąpienie o “Zaświadczenie o prawie do głosowania” dotyczą automatycznie pierwszej jak i ewentualnej drugiej tury wyborów. Nie będzie możliwości dokonania zmiany. Warunkiem oddania głosu w siedzibie OKW będzie przedstawienie ważnego paszportu lub dowodu osobistego.

Polacy, którzy chcą oddać głos w majowych wyborach prezydenckich za granicą, mogą już rejestrować się przez portal Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Rejestracja dotyczy głosowania osobistego i korespondencyjnego.
MSZ utworzyło 229 obwodów głosowania za granicą w 87 krajach, najwięcej w Wielkiej Brytanii – 35

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wyborca zmierzający przebywać w dniu głosowania poza miejscem stałego pobytu może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się konsulowi (w Polsce w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców) najpóźniej do 8 maja 2015 r. Wniosek może być złożony osobiście, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może być to jeden dokument) w którym wskazuje swoje imię/imiona i nazwisko oraz numer Pesel oraz te same dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia. W szczególnych sytuacjach konsul może wyrazić zgodę na wysłanie zaświadczenia pocztą.

Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się konsulowi do dnia 22 maja 2015 r.

Głosowanie korespondencyjne

Każda osoba rejestrująca się do spisu wyborców za granicą może wybrać korespondencyjny sposób oddania głosu. Takiej osobie do dnia 30 kwietnia zostanie wysłany pakiet wyborczy w którym znajdzie się: karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, koperta zwrotna, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcja głosowania korespondencyjnego. Po otrzymaniu pakietu wyborczego i zapoznaniu się z instrukcją, należy oddać głos na karcie do głosowania i kartę umieścić w kopercie na kartę do głosowania, a kopertę zakleić. Następnie należy podpisać oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu i włożyć je wraz z kopertą na kartę do głosowania w której znajduje się karta do głosowania do koperty zwrotnej na której znajduje się adres placówki konsularnej i numer obwodowej komisji wyborczej. Zaklejoną kopertę zwrotną (z kartą do głosowania i oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu) należy wysłać na swój koszt na adres widniejący na kopercie.

Istnieje także możliwość osobistego odbioru pakietu wyborczego z placówki konsularnej o czym należy poinformować konsula w czasie rejestracji do spisu wyborców (inną drogą niż przez dedykowany portal e-wybory) lub zaznaczając właściwą opcję w czasie rejestracji przez stronę e-wybory.

Wyborca może doręczyć kopertę zwrotną osobiście do właściwego konsula przed dniem głosowania lub w dniu i godzinach głosowania do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

KANDYDACI NA PREZYDENTA RP

Bronisław Komorowski -BEZPARTYJNY
Janusz Korwin-Mikke – KONGRES NOWEJ PRAWICY
Adam Jarubas- POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Paweł Kukiz- BEZPARTYJNY
Marian Kowalski- RUCH NARODOWY
Jacek Wilk- KONGRES NOWEJ PRAWICY
Andrzej Duda- PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Magdalena Ogórek- STRONNICTWO LUDOWO DEMOKRATYCZNE
Janusz Palikot- TWÓJ RUCH
Grzegorz Braun- BEZPARTYJNY
Paweł Tanajno-DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA

SONDAŻE

Jeśli poparcie kandydatów na prezydentów utrzymałoby się na tym poziomie co obecnie, to 10 maja Bronisław Komorowski mógłby liczyć na 45 proc. głosów. To o trzy punkty proc. lepiej niż wskazywał sondaż z 30 marca.
Na drugim miejscu umocnił się Andrzej Duda, na którego zagłosowałoby 28 proc. osób. Kandydat PiS uzyskał wynik lepszy niż w poprzednim sondażu o 2 punkty proc.

Korwin bez zmian, Ogórek w dół

Janusz Korwin-Mikke zachował 6 proc. poparcia w sondażu i dzięki temu przesunął się na trzecie miejsce w porównaniu z poprzednimi prognozami. Remisuje z nim jednak Paweł Kukiz, również może liczyć na 6 proc. głosów wyborców. To o 2 punkty proc. lepiej niż w marcu.

Najmniej zadowolona z najnowszego sondażu może być Magdalena Ogórek. Kandydatka SLD zanotowała aż 3-punktowy spadek poparcia i obecnie głosowałoby na nią 4 proc. respondentów. Prognozy frekwencji utrzymują się na tym samym poziomie – 62 proc. zadeklarowało udział w I turze wyborów prezydenckich.

Redakcja: Anna Bator-Skórkiewicz
Źródło: Konsulat Generalny RP w Edynburgu

Flaga_Polski_Orzelek_2